Mobile Development

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Similan Technology Co., Ltd. it logistics leader                                                                                                                  Technology logistics of aseanTechnology logistics of aseanTechnology logistics of asean

   ก้าวสู่ปีที่ 13 แห่งความสำเร็จ สู่การเป็น ASEAN IT Logistics Leader
   โปรแกรมคลังสินค้า WMS, โปรแกรมขนส่ง, โปรแกรมด้าน Logistics, Barcode, RFID
Tel : 02-136-4888
Fax : 02-397-5589
QRcode-SimilanTechnology

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  space Home space About Us space References space IT Logistics News space Contact Us space
space
 
Products and services
 

 
bullet Customer Login
 
 
Username :
Password :
 
 
bullet อาคาร สิมิลัน เทคโนโลยี

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


visual-warehouse
 
bullet Partner
 
   
award of technology

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

bullet Links
- อุปกรณ์เซฟตี้
- WMS(Warehouse Management System)
- WMS Blog
- Logistics News
- Pick to Light Systems
- Thailand Logistics
- สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.)
- เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park)
- สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ (SiPA)
- Industrial Technology Assistance Program: iTAP

พาเลทหมุนเวียนเพื่อลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์

โดย  สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

     ในปัจจุบันโลจิสติกส์ เป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสนใจ ทุกองค์กรและหน่วยงานต่างมองหาทุก วิถีทางในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ของตน เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ซึ่งแต่ละบริษัทได้พยายามลดต้น ทุนในกิจกรรมโลจิสติกส์แต่ละกิจกรรม เช่น การลดต้นทุนของการบริหารคลังสินค้า การลดการวิ่งรถ เที่ยวเปล่า การลดต้นทุนการถือคลองสินค้าในคลังสินค้า (Warehouse) หรือแม้แต่การพยายามปรับ เปลี่ยนกระบวนการในกิจกรรมโลจิสติกส์ให้มีความสะดวก ซึ่งก็เป็นวิธีการลดต้นทุนในอีกทางหนึ่ง
ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า พาเลท(Pallet) ถือเป็นอุปกรณ์ที่เข้ามามีส่วนช่วยให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว ในการเคลื่อนย้ายสินค้า รวบรวมสินค้าอย่างเป็นระบบและประหยัดเวลา ซึ่งนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยพบว่าปัจจุบันพาเลทที่ถูกผลิตขึ้นในแต่ละปีมีจำนวนกว่า 500 ล้านอัน ซึ่งสหรัฐฯ เป็นประเทศที่มี การใช้พาเลทมากถึงกว่า 2 พันล้าน

                

 และเนื่องจากการใช้พาเลทนั้นได้นิยมกันอย่างแพร่หลายในหลายๆประเทศ ซึ่งจะพบว่าลักษณะขนาด รูปแบบที่แต่ละประเทศใช้นั้นก็มีความแตกต่างกัน ดังนั้นเมื่อนำมาใช้ในการเคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อการค้า ขายระหว่างประเทศ พบว่า การใช้พาเลทกลับก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายมหาศาลเนื่องจากพาเลทที่ใช้กันใน ปัจจุบันไม่มีมาตรฐาน ที่เป็นขนาดสากล ดังนั้นเมื่อนำพาเลทมาใช้ในการส่งออกจากประเทศหนึ่งมาอีก ประเทศหนึ่งซึ่งมีขนาดของ พาเลทที่แตกต่างกัน แทนที่จะช่วยอำนวยความสะดวกสบายในการขนส่ง กลับเป็นภาระที่จะต้องทำการเปลี่ยนถ่ายพาเลทไปมา ซึ่งถือเป็นต้นทุนในเชิงกิจกรรมโลจิสติกส์ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม การจัดพาเลทให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเป็นเรื่องยาก เนื่องจากรูปแบบการใช้งานมีหลาย ลักษณะแตกต่างกันออกไป
สำหรับในกลุ่มประเทศยุโรป ได้ตระหนักถึงปัญหาในประเด็นนี้มานานแล้วจึงได้มีการจัดตั้ง (EPAL) European Pallet Association ดำเนินการมากว่า 50 ปีแล้ว โดยได้นำแนวคิดระบบพาเลทหมุน เวียน (Pallet Pool System) เข้ามาใช้ รวมทั้งทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานและควบคุมคุณภาพของ แพลเลทในทวีปยุโรป เพื่อสนับสนุนการใช้พาเลท ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ พร้อมทั้งได้รับการ รับรองมาตรฐานในระบบ ISO ด้วย มีศูนย์ซ่อมแซมกระจายอยู่ทั่วไปทั้งในทวีปยุโรป และบางส่วนใน อเมริกาเหนือ  ปัจจุบันระบบพาเลทของยุโรปมีการพัฒนาไปมาก   โดยมีโครงการนำร่องติดตั้ง EPC/ RFID เพื่อควบคุมการไหลเวียนของพาเลทด้วย ซึ่งคาดได้ว่า ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและ เคลื่อนย้ายพาเลทลงได้ถึงร้อยละ 30
  กลุ่มประเทศต่างๆ ในเอเชีย ได้มองเห็นความสำคัญในการจัดการบริหารและควบคุมมาตรฐานของ พาเลท เพื่อช่วยลดต้นทุน และเวลาได้มีการจัดตั้ง Asian Pallet System Federation ขึ้นโดย นำแนวคิดของ EPAL มาเป็นต้นแบบ แรกเริ่มประเทศญี่ปุ่น จีนและเกาหลี ได้ให้ความสนใจในแนวคิด นี้ และเผยแพร่ต่อไปยังกลุ่มประเทศในอาเซียน  ซึ่ง อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม สิงคโปร์ มาเล เซีย ฮ่องกง และไทย ก็ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมมือกัน เพื่อก่อให้ เกิด Pallet Pool System ภายใต้มาตรฐานที่กำหนดขึ้นโดย APSF ซึ่งสำหรับประเทศไทย สภาผู้ ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญในฐานะหน่วยงานตัวแทนของประเทศไทยให้เข้าร่วมประ ชุมกับหน่วยงานที่เป็นตัวแทนของ ประเทศต่างๆ ในเอเชีย เพื่อร่วมมือกับประเทศอื่นๆ ในการสร้าง ความร่วมมือในการจัดการพาแลทในระดับเอเชีย ซี่งมีกำหนดจัดประชุมกันเป็นประจำทุกปีในชื่อ Asia Pallet System Federation (APSF)
ซึ่งล่าสุดในปี 2010 นี้การประชุม Asia Pallet System Federation (APSF) ได้จัดประชุม ขึ้นที่อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 8-11 มิถุนายน 2553 การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 5 โดยได้รับ ความสนใจจากผู้เกี่ยวข้องจำนวน 28 ท่าน จากประเทศสมาชิก ได้แบ่งการประชุมออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 การอบรมให้ความรู้ด้านพาเลทแก่ประเทศสมาชิกโดยผู้เชี่ยวชาญจากเกาหลี และส่วนที่ 2 การจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและส่งเสริมความร่วมมือในการก่อให้เกิด Asia Pallet Pool System ขึ้น ……

 

ที่มา: logisticsdigest

 
SIMILAN Technology Copyright 2017 : 12/570 Similan Office, Soi Bangna-Trad 39, Bangna-Trad Road, Bangkaew, Bangphli, Samutprakarn 10540 Thailand
Contact Tel : ++ 66 (0) 2-136-4888 ต่อ 818, 828, 899 Fax : ++ 66 (0) 2-397-5589 Email : [email protected], [email protected]
 
Logistics Software : SIMILAN WMS | SIMILAN Loading System | SIMILAN Shipping and Freight | SIMILAN 3PL and 4PL services | SIMILAN TMS | SIMILAN SCM | SIMILAN HH | SIMILAN MRP | SIMILAN LOGISTICS CRM | SIMILAN RFID/Barcode System |SIMILAN GPS Software | SIMILAN ERP System by Partner | Software Interface Solutions | SIMILAN POD
Logistics Hardware : RFID/Barcode | Handheld | GPS | Accesspoint | Mobile Printer | Label And Sticker | Conveyor | Rack And Shelf | Pallet | Digital Scale | Folklift | Voice Control System | Pick to Light System | Put to Light System | Smart Tag
IT Hardware : Server Hardware | Network Hardware | General Hardware | VOIP | Video Conference | Xplore
IT Software : Development Software | Licencs Software | Antivirus & Security Software | Network Moritoring Software
IT Services : IT Maintenance | IT Design and Setup | IT Consultant | Internet Provider (ADSL & Lease line) | IT and Labor Outsourcing | Logistics Consultant and Training
Web Development : Web Design | Web Applications | Web Contents Update | Graphic Design | Domain registration and Web Hosting
Partner : Intermec | Dell | Acer | Cisco | Cyberoam | Apple | Zebra | Nissan Folklift