Mobile Development

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Similan Technology Co., Ltd. it logistics leader                                                                                                                  Technology logistics of aseanTechnology logistics of aseanTechnology logistics of asean

   ก้าวสู่ปีที่ 13 แห่งความสำเร็จ สู่การเป็น ASEAN IT Logistics Leader
   โปรแกรมคลังสินค้า WMS, โปรแกรมขนส่ง, โปรแกรมด้าน Logistics, Barcode, RFID
Tel : 02-136-4888
Fax : 02-397-5589
QRcode-SimilanTechnology

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  space Home space About Us space References space IT Logistics News space Contact Us space
space
 
Products and services
 

 
bullet Customer Login
 
 
Username :
Password :
 
 
bullet อาคาร สิมิลัน เทคโนโลยี

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


visual-warehouse
 
bullet Partner
 
   
award of technology

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

bullet Links
- อุปกรณ์เซฟตี้
- WMS(Warehouse Management System)
- WMS Blog
- Logistics News
- Pick to Light Systems
- Thailand Logistics
- สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.)
- เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park)
- สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ (SiPA)
- Industrial Technology Assistance Program: iTAP

เราเตอร์ ( ROUTER)

              เราเตอร์ ( ROUTER)

เราเตอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ซับซ้อนกว่าบริดจ์ ทำหน้าที่เชื่อมต่อ LAN หลาย ๆ เครือข่ายเข้าด้วยกัน คล้ายกับสวิตช์แต่จะมีส่วนเพิ่มเติมขึ้นมาคือ เราเตอร์สามารเชื่อมต่อ LAN ที่ใช้โปรโตคอลในการ รับส่งข้อมูลเหมือนกัน แต่ใช้สื่อส่งข้อมูลหรือสายส่งต่างชนิดกันได้ เช่น เชื่อมต่อ Ethernet LAN ที่ใช้รับส่งข้อมูลแบบ UTP เข้ากับ Ethernet อีกเครือข่ายหนึ่งที่ใช้สายข้อมูลแบบ coaxial cable ได้

เราเตอร์ทำงานเสมือนเป็นเครื่องหรือโหนดหนึ่งใน LAN ซึ่งจะทำการรับข้อมูลเข้ามาแล้วส่งต่อไปยัง ปลายทางโดยอาจส่งในรูปแบบของ packet ที่ต่างออกไปจากเดิมเพื่อไปผ่านสายสัญญาณแบบอื่น ๆ เช่น สายโทรศัพท์ที่ต่อผ่านโมเด็มก็ได้ ดังนั้นเราจึงอาจใช้เราเตอร์เพื่อเชื่อมต่อ LAN หลาย ๆ แบบเข้า ด้วยกันได้ด้วย และจากการที่มันทำตัวเสมือนเป็นโหนด ๆ หนึ่งใน LAN ทำให้เราเตอร์สามารถทำงาน อื่น ๆ อีกมาก เช่น รวบรวมข้อมูลเพื่อหาเส้นทางที่ดีที่สุดในการส่งข้อมูลต่อ หรือตรวจสอบว่าข้อมูลที่ เข้ามานั้นมาจากไหน ควรจะให้ผ่านหรือไม่ เพื่อช่วยในเรื่องการรักษาความปลอดภัยด้วย

สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างบริดจ์กับเราเตอร์คือ เราเตอร์มีการทำงานที่สูงกว่าคือ ในระดับชั้นที่ 3 ของ โมเดล OSI  นั่นคือคือ Network Layer  โดยจะใช้ logical address หรือ Network Layer address  ซึ่งเป็นที่อยู่ซึ่งตั้งโดยซอฟต์แวร์ที่ผู้ใช้  แต่ละเครื่องจะตั้งขึ้นให้โปรโตคอล   ในระดับ Network Layer รู้จัก

หน้าที่หลักของเราเตอร์คือ การหาเส้นทางที่ดีที่สุดในการส่งผ่านข้อมูล และเป็นตัวกลางในการส่งต่อ ข้อมูลไปยังเครือข่ายอื่น  โดยในแต่ละเครือข่ายจะมีรูปแบบของ  packet  ที่แตกต่างกันตาม โปรโตคอลที่ทำงานในระดับบน (ตั้งแต่เลเยอร์ที่ 3 ขึ้นไป) เช่น IP, IPX หรือ AppleTalk

เมื่อมีการส่งข้อมูลก็จะบรรจุข้อมูลนั้นเป็น packet ในรูปแบบของเลเยอร์ที่ 2 เมื่อเราเตอร์ได้รับข้อมูล ก็จะตรวจดูใน packet  นี้เพื่อจะทราบว่าใช้โปรโตคอลแบบใด  ซึ่งเราเตอร์จะเข้าใจโปรโตคอลต่าง ๆ แล้ว จากนั้นก็จะตรวจดูเส้นทางส่งข้อมูลจากตาราง routing table ว่าจะต้องส่งข้อมูลนี้ไปยังเครือ ข่ายใดต่อจึงจะถึงปลายทางได้  แล้วจึงบรรจุข้อมูลลงเป็น  packet ตามรูปแบบของเลเยอร์ที่ 2 อีก ครั้งเพื่อส่งต่อไปยังเครือข่ายถัดไป

ข้อดีของการใช้เราเตอร์

1. ในการใช้เราเตอร์เชื่อมต่อเครือข่ายเข้าด้วยกัน ปริมาณการส่งข้อมูลของแต่ละเครือข่ายย่อยจะแยกจากกันโดยเด็ดขาด นั่นคือปริมาณการไหลเวียนของข้อมูลในเครือข่าย LAN หนึ่งจะไม่รบกวนการไหลเวียนข้อมูลของอีกเครือข่าย LAN หนึ่ง

2. มีความคล่องตัวในการทำงานสูง เนื่องจากสามารถทำงานร่วมกับโทโพโลยีได้ทุกชนิด

3. สามารถกำหนดความสำคัญในการส่งข้อมูลได้ เช่น สามารถกำหนดได้ว่าหากข้อมูลที่ส่งไปอยู่ใน รูปแบบ ของโปรโตคอลที่มีลำดับความสำคัญสูง ก็สามารถลัดคิวส่งออกไปได้ก่อน

4. การปิดกั้นเครือข่าย หรือแยกเครือข่ายออกจากเครือข่ายที่ไม่ต้องการจะติดต่อด้วย ซึ่งเป็นการ รักษาความปลอดภัยวิธีหนึ่ง

5. การเลือกเส้นทางในการที่จะส่งข้อมูล สามารถใช้เราเตอร์ช่วยในการเลือกเส้นทางที่ดีที่สุด

ข้อเสีย

1. เราเตอร์ทำงานภายใต้ OSI เท่านั้นและจะไม่ติดต่อหรือส่งข้อมูลในรูปแบบของโปรโตคอลที่
ไม่รู้จัก

2. ราคาแพงกว่าสวิตช์และฮับมาก

 
SIMILAN Technology Copyright 2017 : 12/570 Similan Office, Soi Bangna-Trad 39, Bangna-Trad Road, Bangkaew, Bangphli, Samutprakarn 10540 Thailand
Contact Tel : ++ 66 (0) 2-136-4888 ต่อ 818, 828, 899 Fax : ++ 66 (0) 2-397-5589 Email : [email protected], [email protected]
 
Logistics Software : SIMILAN WMS | SIMILAN Loading System | SIMILAN Shipping and Freight | SIMILAN 3PL and 4PL services | SIMILAN TMS | SIMILAN SCM | SIMILAN HH | SIMILAN MRP | SIMILAN LOGISTICS CRM | SIMILAN RFID/Barcode System |SIMILAN GPS Software | SIMILAN ERP System by Partner | Software Interface Solutions | SIMILAN POD
Logistics Hardware : RFID/Barcode | Handheld | GPS | Accesspoint | Mobile Printer | Label And Sticker | Conveyor | Rack And Shelf | Pallet | Digital Scale | Folklift | Voice Control System | Pick to Light System | Put to Light System | Smart Tag
IT Hardware : Server Hardware | Network Hardware | General Hardware | VOIP | Video Conference | Xplore
IT Software : Development Software | Licencs Software | Antivirus & Security Software | Network Moritoring Software
IT Services : IT Maintenance | IT Design and Setup | IT Consultant | Internet Provider (ADSL & Lease line) | IT and Labor Outsourcing | Logistics Consultant and Training
Web Development : Web Design | Web Applications | Web Contents Update | Graphic Design | Domain registration and Web Hosting
Partner : Intermec | Dell | Acer | Cisco | Cyberoam | Apple | Zebra | Nissan Folklift