Mobile Development

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Similan Technology Co., Ltd. it logistics leader                                                                                                                  Technology logistics of aseanTechnology logistics of aseanTechnology logistics of asean

   ก้าวสู่ปีที่ 13 แห่งความสำเร็จ สู่การเป็น ASEAN IT Logistics Leader
   โปรแกรมคลังสินค้า WMS, โปรแกรมขนส่ง, โปรแกรมด้าน Logistics, Barcode, RFID
Tel : 02-136-4888
Fax : 02-397-5589
QRcode-SimilanTechnology

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  space Home space About Us space References space IT Logistics News space Contact Us space
space
 
Products and services
 

 
bullet Customer Login
 
 
Username :
Password :
 
 
bullet อาคาร สิมิลัน เทคโนโลยี

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


visual-warehouse
 
bullet Partner
 
   
award of technology

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

bullet Links
- อุปกรณ์เซฟตี้
- WMS(Warehouse Management System)
- WMS Blog
- Logistics News
- Pick to Light Systems
- Thailand Logistics
- สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.)
- เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park)
- สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ (SiPA)
- Industrial Technology Assistance Program: iTAP

การวางแผนทรัพยากรองค์กร ERP

แนวโน้มนี้ได้มุ่งไปสู่แนวคิดการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer-Oriented Approach) เหมือนกับการขายและการจัดจำหน่าย ดังนั้นการวางแผนการผลิตจะต้องมีความยืดหยุ่นและ
ตัวบริษัทเองต้องมีความพร้อมที่จะปรับตัวและเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ลูกค้า ส่งผลให้การพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ เป็นสิ่งสำคัญหลักของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทจะสามารถ
รักษาระดับความได้เปรียบทางธุรกิจได้ก็ต่อเมื่อพวกเขาสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องด้วยต้นทุนการผลิตสินค้าที่ต่ำโดยต้องใช้ระบบการวางแผนการผลิต
ที่เหมาะสม

ระบบการวางแผนการผลิตหลายแบบอยู่บนพื้นฐานของการวางแผนทรัพยากรในการผลิต (MRP ll)
โดยมีข้อแตกต่างที่ว่าหน้าที่การผลิตจะบูรณาการเข้ากับส่วนงานอื่น ๆ ในบริษัท การใช้ระบบแบบนี้ช่วยให้บริษัทสามารถผลิตสินค้าของพวกเขาตามความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าเป็นการผลิตตามความต้องการ (Made-to-Order Productions) ในทางตรงกันข้ามการผลิตที่เน้นความสำคัญไปที่ผลิตภัณฑ์ (Project-Oriented Production) ในการผลิตเครื่องจักรแบบพิเศษยังสามารถสำเร็จลุล่วงด้วยการใช้ระบบนี้เช่นกัน

สรุปถ้าปราศจากระบบเหล่านี้การผลิตสินค้าก็จะไม่มีความยืดหยุ่นพอที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
อย่างแท้จริงได้

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า (Procurement)

ในแง่ของการวางแผนทรัพยากรองค์กรแนวคิดเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้านั้นครอบคลุมรวมถึงการซื้อ
สินค้า การควบคุมสินค้าคงคลัง การควบคุมสินค้า การคัดเลือกผู้สรรหาวัตถุดิบหรือสินค้า และการควบคุม ประเมินผลงานผู้สรรหาวัตถุดิบหรือสินค้า ระบบสรรหาสินค้าของบริษัทช่วยให้การไหลเวียนสินค้าได้รับอรรถ
ประโยชน์ สูงสุด

การขายและการจัดจำหน่าย(Sale and Distribution)

รูปแบบการทำงานของฝ่ายขายได้ส่งผลให้มีความจำเป็นต้องใช้ระบบขาย การจัดจำหน่าย ต้องมีการเปลี่ยนแปลง มุ่งเน้นความสำคัญที่ลูกค้าเป็นหลักในเชิงแข่งขัน ระบบการขายและการจัดจำหน่ายก็มีความสำคัญมากขึ้น สรุปแล้วหน้าที่การทำงานในระบบการขายและการจัดจำหน่าย ช่วยส่งเสริมงานขายต้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการออกใบเสนอราคา การสั่งซื้อสินค้า การตรวจสอบเครดิต การขนส่งสินค้า การเรียกเก็บเงินและการทำสัญญาการขาย เห็นได้ว่าระบบมีส่วนสนับสนุนแนวทางการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

ทรัพยากรบุคคล (Human Resource)

ระบบจัดการงานบุคคล (Human Resource System) เพื่อใช้ทรัพยากรบุคคลในบริษัทให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด หน้าที่การทำงานแยกจากหน่วยงานหลักอื่น ๆ เมื่อการจัดซื้อจัดจ้างและรักษาพนักงานที่มีคุณภาพสูง ทวีความสำคัญมากขึ้น ส่งผลให้ระบบจัดการงานบุคคลกลายเป็นส่วนสำคัญสำหรับหลายบริษัท

หน้าที่การทำงานของระบบจัดการงานบุคคล (Human Resource System Functional) ประกอบไปด้วยการว่าจ้าง (Recruitment) การบริหารงานทั่วไป (Administration) การฝึกอบรมและการพัฒนา (Training and Development) และการจ่ายค่าตอบแทน (Compensation) ระบบจะถูกใช้เป็นเพียงการทำรายงานเงินเดือน บันทึกข้อมูลงานบุคคลเท่านั้น

ระบบจัดการงานบุคคลจำเป็นในการว่าจ้างพนักงานใหม่ โดยใบสมัครงานที่ได้รับจะถูกส่งไปเก็บไว้ในแฟ้มผู้สมัครงาน คัดเลือกผู้สมัครงานที่เหมาะสมที่สุดจากใบสมัครงานที่รวบรวมในแฟ้ม

หน้าที่การทำงานอย่างหนึ่งของระบบจัดการงานบุคคล การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าไปดูข้อมูลของตนในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น ตรวจสอบข้อมูลเงินเดือน ตรวจสอบชั่วโมงการทำงาน ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล

ระบบจัดการงานบุคคลมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปลี่ยนจากการเป็นศูนย์กลางต้นทุน (Cost Center) มาเป็นคู่ค้าเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) และช่วยขยายขีดความสามารถในการดึงดูด การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ระบบอื่น ๆ (Other Modules)
นอกจากที่กล่าวมาแล้วยังมีระบบอื่น ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของระบบวางแผนจัดการทรัพยากรขององค์กร ซึ่งได้แก่ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) การจัดการความสัมพันธ์กับผู้จัดหาสินค้า (Supplier Relationship Management) และการจัดการวงจรชีวิตของสินค้า (Product Life Cycle Management) ระบบต่าง ๆ เหล่านี้ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของ ERP

 
SIMILAN Technology Copyright 2017 : 12/570 Similan Office, Soi Bangna-Trad 39, Bangna-Trad Road, Bangkaew, Bangphli, Samutprakarn 10540 Thailand
Contact Tel : ++ 66 (0) 2-136-4888 ต่อ 818, 828, 899 Fax : ++ 66 (0) 2-397-5589 Email : [email protected], [email protected]
 
Logistics Software : SIMILAN WMS | SIMILAN Loading System | SIMILAN Shipping and Freight | SIMILAN 3PL and 4PL services | SIMILAN TMS | SIMILAN SCM | SIMILAN HH | SIMILAN MRP | SIMILAN LOGISTICS CRM | SIMILAN RFID/Barcode System |SIMILAN GPS Software | SIMILAN ERP System by Partner | Software Interface Solutions | SIMILAN POD
Logistics Hardware : RFID/Barcode | Handheld | GPS | Accesspoint | Mobile Printer | Label And Sticker | Conveyor | Rack And Shelf | Pallet | Digital Scale | Folklift | Voice Control System | Pick to Light System | Put to Light System | Smart Tag
IT Hardware : Server Hardware | Network Hardware | General Hardware | VOIP | Video Conference | Xplore
IT Software : Development Software | Licencs Software | Antivirus & Security Software | Network Moritoring Software
IT Services : IT Maintenance | IT Design and Setup | IT Consultant | Internet Provider (ADSL & Lease line) | IT and Labor Outsourcing | Logistics Consultant and Training
Web Development : Web Design | Web Applications | Web Contents Update | Graphic Design | Domain registration and Web Hosting
Partner : Intermec | Dell | Acer | Cisco | Cyberoam | Apple | Zebra | Nissan Folklift